REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.tegal.pl
Sprzedającym jest spółka Technologie Galwaniczne Sp. z o.o.. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lodowej 101 , 93-232 ŁÓDŹ, NIP 7280008206, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000181148, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000 zł w pełni opłaconym, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów 42 647 09 01
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@tegal.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej
 
§ 1.  Definicje

1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
2.    Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia 3.    Konsument – konsument w rozumieniu art. 221k.c. tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3.    Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
4.    Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
5.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6.    Sklep Internetowy sklep.tegal.pl Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.tegal.pl prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://sklep.tegal.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkty u Sprzedającego,
7.    Strona – Usługodawca i Klient.
8.     Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem sklep.tegal.pl
9.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§ 2.  Informacje ogólne
1.    Sklep Internetowy umożliwia Sprzedającemu prezentację Produktów i ich cen oraz zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów.
2.    Umieszczone w Sklepie Internetowym wizualizacje i opisy Towarów są jedynie materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się jednakże do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Kupującego będącego Konsumentem.
3.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
4.    Kupujący korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§3.  Warunki  korzystania ze Sklepu Internetowego
1.   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.  W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się
3. W celu skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym wymagane jest dokonanie Rejestracji Konta, według zasad określonych poniżej. Powyższe nie dotyczy dokonywania zamówień telefonicznie.
4. Rejestracja Konta wymaga od Klienta:
a) wypełnienia udostępnionego w Sklepie Internetowym formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych Klienta obejmujących: imię i nazwisko adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres oraz kod pocztowy. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło.
b) zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru) Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
5. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
6. Konto jest przypisane do Klienta.
7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
8.  W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.
9. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Klient skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.
10. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

§ 5 Zasady składanie Zamówienia

1.   Zamówienia mogą być składane przez Kupującego w następujących formach:
a. Za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z wykorzystaniem Konta, o którym mowa w § 3 powyżej, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
b. telefonicznie za pośrednictwem wyznaczonych w tym celu pracowników Sprzedającego pod numerami telefonów 42 647 09 01                                 w godzinach 08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

W takim wypadku:
- Kupujący jest zobowiązany do podania pracownikowi Sprzedającego danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
-  zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego Towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
- Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego,
- W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego za pośrednictwem Kont
- W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez telefoniczny kontakt z pracownikiem Sprzedającego.
2.    Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień jest możliwy wyłącznie w godzinach 08:00 – 16:00
3.    Na zamówione towary Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu, wedle wyboru Kupującego, w postaci paragonu lub faktury VAT. Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
4. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie prawidłowych danych kontaktowych. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Oryginał imiennego dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 4 powyżej Kupujący wysyła wraz z przesyłką zawierającą zamówiony Towar.
6.  Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), zawierający potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
8.      Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych:
a.    za pośrednictwem Strony Sklepu – w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji
b.    telefonicznie – w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez pracownika Sprzedającego przyjmującego zamówienie.
9.  Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
§ 6.     Formy płatności

Klient ma prawo wyboru formy płatności za zamówiony Towar spośród następujących:
a)    Przelew zwykły, na konto wskazane przez Sprzedającego.
b)     Płatność przy odbiorze Towaru – płatność za pobraniem.

§ 7.      Dostawa i transport  

1.    Zamówiony przez Klienta Towar, może zostać dostarczony na jego koszt na wskazany przez niego adres dostawy lub odebrany bezpośrednio przez Klienta w siedzibie Sklepu Internetowego wskazanej powyżej.
2.    Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
3. Przewidywany czas dostawy Produktów oraz cena dostawy są wskazywane przez Sprzedającego w treści wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie lub podczas rozmowy telefonicznej.
4. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich świadczących usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego. Cena dostawy jest naliczana w trakcie finalizacji zamówienia i zależy od sumarycznej ceny koszyka.
5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres mailowy.§ 8.    Gwarancja, rękojmia, reklamacje

1.    W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy lub niezgodny z umową, Kupujący ma prawo:
a)    skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).
2.    Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia Produktu. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy
3.   W przypadku wadliwości Towaru lub niezgodności Towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu Internetowego, na koszt Sklepu, reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności, chyba że z okoliczności wynika, iż wada lub niezgodność Towaru z Umową powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady lub niezgodności.
4.  Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5.   Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, na podstawie art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

§ 9.      Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy  

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość (w wypadku złożonego Zamówienia), może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania Towaru.
2.    Zwracany Towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu  w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Adres do zwrotu towaru:
Technologie Galwaniczne Sp. z o.o.
ul. Lodowa 101 ,
93-232 Łódź

  3. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy  wskutek odstąpienia od umowy  nie  podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem

§ 10.      Ochrona danych osobowych
1.     Administratorem danych osobowych Kupujących zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
2.    Kupujący rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji Zamówienia za zgodą Kupującego wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.
4.    Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek skutecznego złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
5.    Usługodawca udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
6.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych wyłącznie za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację stosownej Klauzuli.
7.    Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.
8.    W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

  § 11.  Postanowienia końcowe
1.   Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych na stronie Sklepu internetowego.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia bądź Rezerwacji w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
6.   Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.03.2020

7. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.


Śledź nas na Facebooku